Мингбаев Нұрлан Жақыпұлы

Аты-жөні: Мингбаев Нұрлан Жақыпұлы

Телефон: 8(72534) 6-14-63

E-mail: info@sirdariya.kz

Білімі, ғылыми дәрежесі мен атағы, кәсіптік біліктілігі, оқытылатын пәндері, жұмыс уақыты:

рыс тілі мен әдебиеті мұғалімі (1996-1999), шет тілдер кафедрасының профессоры (Сырдария университеті 2012 ж.), Доцент.

Академиялық тәжірибе: оқу орындарындағы алдыңғы жұмыс, оқытылатын пәндер, толық немесе ішінара оқу жүктемесі:
Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті (қазақ және шетел тілдері кафедрасының профессоры)

Академиялық емес тәжірибе: жоқ
Біліктілікті арттыру немесе кәсіби тіркеу туралы куәлік: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Тақырыбы: «Орыс тілі мен әдебиетін оқытуда бағдарламалық-коммуникациялық технологияларды қолдану», Түркістан 2017 ж

Марапаттар мен сыйлықтар: жоқ

ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
Жарияланым тақырыбы, Жарияланымның шыққан орны:
1. “Об имени и титулах Чингисхана”. Новые исследования Тувы/ 2014/№3/ Импакт-фактор РИНЦ.
2. “Историческая ономастика в Бабур – Наме”. "Қазақтану" Халықаралық ғылыми журнал, № 1 (18). Шымкент, 2011. – 79-83 б.
3. “Этнонимия туркмен в свете тюркской этнической системы”. Материалы научной конференции посвященной 20-летию независимости Туркменистана., 2011
4. “Аруақ діни сенім-нанымның келіп шығуы және бұл сөздің этимологиясы жайлы”. Материалы научно-теоритической конференции "Духовные ценности ислама в контексте Запада и Востока" посвященной 20-летию независимости республики Казахстан. Шымкент 2011
5. “Модель топообразования и экстралингвистические факторы в казахской топонимистической системе”. "Инновация және білім беру технологиялары" атты халықаралық ғылыми –практикалық конференция еңбектері, Жетысай, 12.11.2014.
6. “Текст как средство обучения русского языка в неязыковой среде”. "Инновация және білім беру технологиялары" атты халықаралық ғылыми –практикалық конференция еңбектері, Жетысай, 12.11.2014.
7. “Феномен национально этнической идентичности”. "Қазақ мемлекеттілігіндегі қазақ хандығының орны", Түркістан, 2015.
8. “Независимость и феномен этнического наследия”. Материалы Республиканской научно-практической конференции "Обновленный Казахстан в мировом пространстве: достижения, перспективы развития". Шымкент, 2011. – 40-48 б.

Соңғы 5 жылдағы маңызды жарияланымдар:
1. «YM» этимологиясы туралы. Ғылыми-әдістемелік конференциядағы баяндамалардың тезистері
2. Ресейлік ортадағы өзбек географиялық атаулары
3. Өзбекстанның аралас аймақтарындағы қостілділік мәселелері
4. Мирзачулдың этнонимдері
5. Мирзачулдың жер атаулары
6. Макротопоним этимологиясы туралы
7. Оңтүстік Қазақстанның бір жер атауы туралы
8. Орфографияны оқыту
9. Мектепте және университетте есімдерді оқып үйрену
10. Шыңғыс ханның аты және атағы, уақыты және жеке тұлғасы