Образовательные программы и каталоги элективных предметов

Образовательные программы
💾 Образовательная программа по подготовке учителей географии и истории
💾 Образовательная программа по подготовке учителей истории
💾 Образовательная программа по подготовке учителей географии
💾 Образовательная программа по подготовке учителей казахского языка и литературы
💾 Образовательная программа «Библиотековедение»
💾 Образовательная программа по подготовке учителей физической культуры
💾 Образовательная программа по подготовке учителей физики
💾 Образовательная модульная программа 6В01101-«Педагогика и психология»
💾 Образовательная модульная программа 6В01201-«Дошкольное воспитание и обучение»
💾 Образовательная программа по информатике
💾 Образовательная программа по подготовке учителей информатики
💾 Образовательная программа "Вычислительная техникасы и программное обеспечение
💾 Образовательная программа по подготовке учителей художественного труда и черчения
💾 Образовательная программа по подготовке учителей музыки
💾 Образовательная программа "Дизайн"
💾 Образовательная программа по подготовке учителей математики
💾 Образовательная программа 6В04201- «Правоведение»
💾 Образовательная программа "Финансы"
💾 Образовательная программа "Учет и аудит"

 

Каталоги элективных предметов
💾 6В01101 - "ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ" білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01201 -«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01301 - «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01401 - «Дене шынықтыру мұғалімін даярлау»білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01403 - «Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01501 - Математика мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01502 - Физика мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01503 - «Информатика мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01506 – «География мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01509 – «География-тарих мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01601 - «Тарих» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01701 - «Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В03201 - «Кітапхана ісі»  білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В06102 - «Информатика» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В06101 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В01601 - «Дизайн» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В04101 - «Есеп және аудит» мамандығына арналған элективті пәндер (модульдер) каталогы
💾 6В05090 - «Қаржы» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы
💾 6В04201 - «Құқықтану» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы

 

 


Другие документы
💾 Қосымша білім беру бағдарламаларының (minor) каталогы 2020-2021 оқу жылында қабылданғандар үшін
💾 Каталог дополнительных образовательных  программ (minor) для поступивших в 2020-2021 учебном году
💾 Академиялық саясат
💾 Стратегиялық даму жоспары
💾 Сапа саласындағы саясат
💾 Сапа саласындағы мақсаттары
💾 “Сырдария” университеті оқытушылар мен студенттердің ар-намыс кодексі