қазақша орысша сайтын картасы конак кітабы English

8.10.2013

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Сырдария» университеті
“Сырдария” университетінің 15 жылдығына арналған
“Қазақстан білім қоғамы жолында: білім жүйесін жаңғырту – білім қоғамының басты бағыты”
атты республикалық ғылыми-практикалық конференция
БАҒДАРЛАМАСЫ
19 -20 қазан 2013 жыл

Ұйымдастыру алқасы

Аяшева Е.С. – төрайым, университет құрылтайшысы
Әшіров Ә.М. – теңтөраға, университет президенті
Дайырбеков С.С. – төрайым орынбасары, университет ректоры
Мүшелері:
Мамраимов С.Д., Ғылыми істер жөніндегі проректор
Алтыбаева А.А., Оку істері жөніндегі проректор Құрбаналиев Б.У., Тәрбие істері жөніндегі проректор
Жұмабаев Д.Ж., Шаруашылық істері жөніндегі проректор
Апашева С.Н., Оқу-әдістемелік басқарма бастығы
Әліпбаев Т.Н.,«Математика және экономика» факультетінің деканы
Кумисбекова Д.А., «Гуманитарлық білім» факультетінің деканы
Дошманов Е.Қ., «Химия және биология» факультетінің деканы
Сапарбаева Ұ.Ә., «Кәсіптік білім және өнер» факультетінің деканы
Мырзабек Л., «Дене шынықтыру және спорт» факультетінің деканы
Елшібаев С.К., «Сырттай оқу» факультетінің деканы

КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ

19 қазан 2013 жыл
10.00 – 13.00 – секциялық мәжіліс
13.00 – 14.00 – үзіліс
14.00 – 17.00 – секциялық мәжіліс

20 қазан 2013 жыл
“Қазақстан” студенттер сарайы
10.30 – 10.45 – пленарлық баяндама :
Дайырбеков С.С., п.ғ.к., доцент “Сырдария” университетінің ректоры
Баяндама тақырыбы: “Сырдария” университететінің 15 жылдық дамуы және Ұлттық білім беру проблемалары

10.45 – 11.45 – Құттықтау сөз, марапаттаулар:
11.45 – 12.00 – пленарлық баяндама:

Асылбеков М.Х., т.ғ.д., професор, ҚР ҰҒА академигі
Баяндама тақырыбы: “Отан тарихы ғылымындағы жаңа бетбұрыс”

12.00 – 12.15 – пленарлық баяндама:
Амирғазин Қ.Ж., п.ғ.д., профессор
Баяндама тақырыбы: “Қазақ халқының сәндік қолданбалы
қол өнері негізінің ғылыми теориясы ”

12.15 – 12.30 – пленарлық баяндама:
Үмбетаев И.И., а.ш.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі
Баяндама тақырыбы: “Сұр топырақты зиянды тұздардан арылту жолдары”

12.30 – 12.45 – пленарлық баяндама:
Қалыбаева Қ.С., ф.ғ.д., профессор
Баяндама тақырыбы: “Қыпшақ-ноғай түркілерінің фразеологизмдері”

12.45 – 13.00 – пленарлық баяндама:
Еркибаева Г.Ғ., п.ғ.д., профессор
Баяндама тақырыбы: “Н.П. Гузик, Ж. Қараев, Г.Ғ. Еркибаевалардың деңгейлеп оқыту технологиясы”

13.00 – 13.15 – пленарлық баяндама:
Молдабек Құлақмет п.ғ.д., профессор
Баяндама тақырыбы: “Сауат ашу жүйесінде деңгейлеп дамыта оқытудың қалыптасуы мен дамуы”

13.15 – 13.30– конференцияның жабылуы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
19 қазан

9.00 – 10.00 конференцияға қатысушыларды тіркеу (“Қазақстан”студенттер сарайы)
10.00 – 13.00 секциялық мәжіліс
13.00 – 14.00 үзіліс
14.00 – 17.00 секциялық мәжіліс
17.00 – 19.00 гала концерт
19.00 – 20.00 кешкі ас

20 қазан

9.30 – 10.30 Университет тыныс-тіршілігімен таныстыру
10.30 – 13.15 пленарлық мәжіліс
13.15 – 13.30 конференцияның жабылуы

ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ

Пленарлық мәжілісте баяндама – 15 мин.
Секциялық мәжілісте баяндама – 10 мин.
Сөзге шығу– 5 мин.

СЕКЦИЯ 1. ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

19 қазан 2013 жыл аудитория № 45 , Бас оқу ғимараты
Жетекшісі:
«Гуманитарлық білім» факультетінің деканы, т.ғ.к., доцент Күмісбекова Д.А.
Хатшы: Таубаев С.
Асылбеков М.-А.Х. Отан тарихын зерделеудегі жаңа бетбұрыс
Абенова Л.У. Абайтану: ақын шығармашылығын тың танымда таныту
Азимбаева У.Н. Падеж как глубинное семантико-синтаксическое отношение
Алтыбаева А.А. К истории социально-экономического развития Южного Казахстана в конце ХІХ в
Апашева С.Н., Ихласова М.Ж. Ақпан революциясынан кейін қазақ зиялыларының қазақ автономиясын жүзеге асыру жолындағы қызметінің зерттелу деңгейі
Апашева С.Н., Жуманова У. ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары: Жетісудағы өмірдегі қоғамдық-саяси рөлі
Ахметов К.Н. Исторические вопросы и проблемы человека в эпоху нового времени
Әбдіханова Ғ.Т. «Жаһаннаме» дастаны және қазақ әдебиеті
Байболова А.Ж. Концепт және «ақындық» концептісі
Бекпенбетова К.Т. How to teach foreign languages
Березина Н.Н. Современное образование – за ним наше будущее
Ділдабек А.Қ. Процесс развития творческих способностей
Елшибаев С. Взаимоотношения южных казахов с Кокандским ханством в середине XVIII и начале ХIХ веков
Еркибаева Г.Г. Положение женщин в исламском мире
Жаркимбекова Н.К., Сейсенбаева Г.М. Word and Meaning
Жидебаев Қ. Кейбір сөздердің шығу төркіні
Иманбекова Г.М. Тәуелсіз Қазақстан жайлы шетел зиялы қауымның көзқарасы
Иманбердиев Д.А. Бiлiм қоғамы жолындағы ортақ мақсат – жетiстiк кепiлi
Иманчиев Ж.Е. Қазақстандағы магистранттардың кәсіби маман ретінде дамуының қажетті сапалары
Ирсимбетова А.М. Достояние национальной культурно-духовной жизни народа
Исламова М.М. Location and motivation of games in teaching English language
Исмайлова К.Б. Моңғолиядағы қазақтардың экономикалық проблемалары
Исмаилов А.И., Молдадосова А.К. Қазіргі заманғы дүниежүзілік дамудың өзекті мәселелері
Кенжебаева Г. Жоғары оқу орындарында «Қазақ диалектологиясы» пәнін оқытуда қолданылатын жаттығу түрлері
Косанбаев С.К., Батырбекова А.К. Археологическое наследие А.Х.Маргулана
Кошкарбаева Е.С. Воспитание культуры общения
Күмісбекова Д.А. В.В. Радлов – қазақ фольклорын зерттеуші
Қалыбаева Қ.С. Қыпшақ-ноғай түркілерінің фразеологизмдері
Қадырбаев Н. Тарихи роман-трилогиядағы арманшыл ақын тағдыры
Құттыбаева М.Т. Әл-Фарабидің музыкалық мұрасы
Мамраимов С.Д. Кенесары Қасымұлы көтерілісінің зерттелу тарихынан
Мамраимов С.Д. Дамыған ғылым – ел әлеуетінің кепілі
Мейірбеков М.Б. Хан Кене және Тәуелсіздік
Мейірбеков М.Б. Менлибаева Ф.Б. Қазақ диаспорасы және ирреденттері: қалыптасуы және қазіргі хал-ахуалы
Мынбаев Н.Ж. Пазылова А.А. К проблеме происхождения этнической группы құрама (на материале казахских этнотопонимов)
Нұрбек М.А. Қазақ және Өзбек тіліне ортақ лексика
Өтепбергенова Г. ХХ ғасыр басында Түркістан өлкесіндегі жәдидтік білім беру жүйесінің кейбір мәселелері
Пазылова А.А., Токсанбаева Б.М., Каленова И.С. О вопросе формирования речевой деятельности в неязыковой среде
Пұшпанов Ө.П. «Жетісай сазы» ұлт-аспаптар оркестрінің құрылуы, өсу жолы
Рустемов С., Туребаева М.Ы. «Қазақ» атауының шығу тегін зерттеулер негізінде ғылыми талдау
Рысбеков Т.З. Бөкей хандығының тарихтағы орны
Рысбекова С.Т. Эволюция системы общественных организаций как инструмента социальной консолидации национальных масе в условиях создания командно-административной системы
Сахова А.Т. Мәтін құрастыру мен шығарма жаздыру әдістемесі
Сапармұратова Г.Т. Қазақстандағы оралмандар мәселесі және олардың тарихи Отанға бейімделу үдерісі
Сейлиханова Н.К. «Өзім» саяси концептісінің тілдік табиғаты
Сейсенбаева Г.М. Archaisms in literature
Сматова А.Е. Взаимопонимания коммуникантов в процессе межкультурной коммуникации
Тәжітаева Р.С. Саяси реформалаудың қазақстандық стратегиялық бағдарламалары: бағыттары мен мазмұны
Таубаев С.С. 1939-1941 ж.ж. Кеңес-түрік қатынастарының негізгі бағыттары
Темирбаева Ж.Л. Развитие навыков устной речи

СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

19 қазан 2013 жыл
аудитория № 32, Бас оқу ғимараты

Жетекшісі:
Тәрбие істері жөніндегі проректоры, п.ғ.к., доцент
Құрбаналиев Б.У.
Хатшы: Саттарова Ж.
Абдикаримова А.Қ. Ұлттық сәндік қол өнерімізді шыңдауда кілем, гобелен тоқу өнерінің алатын орны
Абдухаликов Қ.Д. Оқушыларға тәрбие беруде халық күйлері мен әндерінің алатын орны
Абиш Е.Т. Узахова А.С. Дене тәрбиесі мен қазақтың ұлттық ойындарының өзара байланысы
Августанович Т. С. Музыкальные способности учащихся и их развитие на занятиях фортепиано
Акимбеков Е.Т. , Акимбекова А.Ф. Студенттердің пәнге қызығушылығын арттырудағы ақпараттық технологияның ролі
Алимова А. Ш. Психолого – педагогические особенности организации урока музыки в начальных классах общеобразовательной школы
Амиргазин Қ. Ж. Қазақ халқының сәндік қолданбалы қол өнері негізінің ғылыми теориясы
Асабаев Ж., Тотанов Н.Қ. Үйлену салтына байланысты кейбip әдет-ғұрыптардың тәрбиелік мәні мен сақталуы
Әбілбашаров Е. Бастауыш мектепте музыка пәнін оқытудың маңызы
Байдуллаева О.Ж., Саттарова Ж.С. Дамыту ойындары арқылы танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыру
Барболова Г.Ж. Мектептегі музыка мұғалімі іс-әрекетіндегі педагогикалық шеберлік мәселесі
Бердалиев Д.Т., Дайырбеков С.С. Физикалық есептерді компьютердің көмегімен шығару
Бөрі Иса Мырзашөл күйшілерінің өңірлік ерекшеліктері
Бухарбаева С.К. Психолого-педагогические особенности детей шестилетнего возраста
Дайырбеков С.С., Рахашев Б.Қ., Сансызбаева А.С., Рахашева З.И. Оқушыларға экологиялық тәрбие беруде ұлттық педагогика элементтерін тиімді пайдалану
Дайырбеков С.С., Рахашев Б.Қ., Сансызбаева А.С., Рахашева З.И. Жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар беру мәселелері
Дайырбеков С.С., Бердалиев Д.Т., Қазбекова Г.Қ. Орта мектепте элективті курстарды ұйымдастыру мәселелері
Дарменшеева А.А. Оқушыларды музыкаға баулу мен тәрбиелеудің негізгі әдістемелері
Дильдабекова Р. К. Работа над фортепианной техникой в общем процессе занятий пианиста
Досбағанбетова А.Т. Бастауыш мектеп жасындағы оқушыларға ұлттық музыка құралдары арқылы тәрбие беру мәселесі және оларды шешу жолдары
Досбағанбетова Р.Т. Бастауыш сынып оқушыларына қазақ халық фольклорын музыка сабағында қолдану әдістемесі
Егембердиев Н.А., Узахова А.С. Дене тәрбиесі арқылы жастардың жеке қабілеттерін жетілдіру
Еркибаева Г.Ғ. Н.П. Гузик, Ж. Қараев, Г.Ғ. Еркибаевалардың деңгейлеп оқыту технологиясы
Еркибаева Г.Ғ , Дайырбекова Г. Формирование национального мировоззрения средствами изобразительного и декоартивно-прикладного искусства
Еркибаева Г.Ғ., Нұрғалиева А. Ұлттық өнер арқылы жеткіншек ұрпақтың эстетикалық танымын қалыптастыру мәселесі
Еркибаева Г.Ғ., Дайырбекова Г.Б., Сарсенова А. Болашақ мұғалімді сапалы даярлаудағы ұлттық өнердің қажеттілігі
Жиенбекова А. Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда жаңа технологияларды қолдану
Имангаликова И.Б., Дюсенов С.М, Оразов Д.О. Сабақ үстінде қолданатын сергіту сәттері
Исаева К.Ә. Педагогикалық әдеп және кіші жастағы оқушылардың этикетін қалыптастырудың әдістері
Карабаев У. Б. К вопросу преодоления неуспеваемости и отставания учеников средней школы
Кенжебекова Р.И., Сансызбаева А.С. Бастауыш мектеп математикасынан сыныптан тыс жұмыстар жүргізудің психологиялық ерекшеліктері
Кенжебекова Р.И., Жүсіпова А. Оқушыларды дамыта оқыту жолдары
Коркбаева З.Т. Педагог-психологтың жоғары сынып оқушыларының өзін-өзі жүзеге асыру қабілетін дамыту жұмысы
Космуратова М. Жастарды халық педагогикасы арқылы отбасылық өмірге дайындаудың өткен заманғы үлгілері
Курбаналиев Б.У., Дуйсенбиева Г.А. Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы тәлім-тәрбие мәселелері
Күнпейіс Ж.Қ. Мектеп оқушыларының ептілік және іскерлік қабілеттерін қалыптастырудың негізгі ерекшеліктері
Қаракүшікова Г.Ж. Мектептегі музыкалық іс-шараларды өткізу барысында музыка мұғалімінің хор өнері мен орындаушылықты насихаттауы
Құланбаева Б. Б. Халықтың дәстүрлі өнер түрлерін жинақтап, тәлім – тәрбие, мол тәжірибе негізінде жасөспірімдерді тәрбиелеу қажеттілігі
Қазкеев Е.Т., Тулеуова Ғ.А. Биология сабақтарындағы оқыту технологиясын тиімді қолдану
Қозғамбаева Г.Б. Интербелсенді әдістер арқылы дәріс, семинар сабақтарын жүргізу жолдары
Құрманалиева А. Е. Мектептегі музыканы оқытуды ұйымдастыру формалары
Мелдеханова А.Ө. Бейнелеу өнері сабағында көне мұраларды оқыту арқылы оқушыларға тәрбие беру
Молдабекова М.Қ. Қаржы-экономикалық мамандарды даярлау информатика пәнін оқытуды дамыту
Молдабек Қ. Таласбаева М. Бастауыш сыныптарда қазақ тілі пәнінен ойын технологиясын меңгерту
Молдабек Қ., Құттыбаева А. Сауат ашу жүйесінде деңгейлеп дамыта оқытуда қолданылатын әдістер
Мусабекова Г.Т. Условия формирования профессиональной компетентности учителя
Мұсабаева Г.Н. Қазақ халқының қол өнері ою өрнек, жүн және одан жасалынатын бұйымдар
Назарбекова А.К. Ағылшын тілін деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы арқылы оқытудың тиімділігі
Нышанбаева Ғ.С., Курбаналиев Б.У. Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастырудың педагогикалық аспектілері
Өтегенова О.К., Шаманбетова Н. «Оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау технологиясы» RWCT стратегиялары
Рабай К.Т., Жұмасатова А. Мектеп жасына дейінгі бала тәрбиесіндегі эмоциялық көңіл - күйінің дамуына ықпал ету жолдары
Сапарбаева С.К. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру
Сапарбаева Ұ. Ә. «Қолөнер бұйымдарын үйретуде оқушылардың шеберлігін дамыту»
Саттарова Ж.С., Байдуллаева О.Ж. Білім беру үрдісіндегі экологиялық тәрбие
Ташкенбаева С.М. Жоғары оқу орындарында болашақ маманның интеллектуалдық әлеуетін дамытуда интерактивті оқытудың маңыздылығы
Таштауова Ж.Х. Кіші мектеп жасындағы балалардың тынығу уақытын ұйымдастыру ерекшеліктері
Тилеубаева А.А. «Сыңсу мен қыз мұңы» ән-жырларының синкретизмі, жанрлық ерекшеліктері
Тотанов Н. Қ. Эпостық жырлардағы қалыңдық таңдау салтының өзіндік ерекшеліктері
Туребеков Б.А. Жас ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық спорттың атқаратын ролі мен міндеттері
Тұрсынбекова Ж. Ә. Бастауыш сынып оқушыларына тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі мақсаттары
Файзиев Н.С., Бишанов М.Б. Мектептерде білім беру мен болашақ қоғам адамдарын даярлаудағы бейнелеу өнерінің ролі
Файзиев Н.С., Сазов С.С., Болысбаев Д.С. Бейнелеу өнерін педагогикалық-психологиялық тұрғыда оқыту маңызы
Файзиев Н.С. Қазақтың ұлттық кәсіби бейнелеу өнерінің дамуындағы сыни көзқарастардың маңызы
Хазиахмадова Ф.Г. Использование арт-терапии в коррекционно-образовательном процессе со школьниками
Шаманбетова Н. Қ., Өтегенова О.К. Интербелсенді әдістерді математиканы оқыту әдістемесі пәнінде қолдану жолдар

СЕКЦИЯ 3. ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

19 қазан 2013 жыл
виртуальді кітапхана, «Химия және биология» факультеті

Жетекшісі:
«Химия және биология» факультетінің деканы, а-ш.ғ.к., доцент Дошманов Е.Қ.
Хатшы: Абдукадирова Г.
Абилкаиров С.И., Аралбаев А.Н., Қайынбаева А.К., Утегалиев Р.С., Турмухамбетов В.К., Мурзахметова М.К.
Антиоксидные и мембраностабилизирующие свойства фитопрепаратов из растительного сырья Казакстана
Адиева А.Ж. Өлшемдік талдау - моделдерді зерттеу әдісі ретінде
Акимишев Г.П., Рустамов Б.К., Сарайбаев М.Ш. Эвристический алгоритм для анализа и распознования патологоанатомических изоброжений
Абиров А.Қ., Айғабыл М.А. Екі және үшінші ретті каммунативті материалдар алгебрасының құрылымы
Абиров А.Қ., Ибрашева Д.Х. Бикватерниондар алгебрасының физикалық қолданулары
Абдиева Г.Б., Мавланов Т., Жанабаев Ж.Д. Поперечные колебания полотна ткани при движении по роликам
Абиров А.Қ., Сайдолқызы Ж. Екінші ретті арифметикалық прогрессиялар құрылымы
Абиров А.Қ., Абирова К.Қ., Ахмурзина Т.Н. Олимпиадалық теңсіздіктерді дәлелдеуде бірдей реттелген теңсіздіктердің қолданылуы
Алипбаев Т.Н. Автоколебания к времени легированном селеном
Анарбаев Ж.О., Бакиров Г.А. К вопросу моделирование социальной мобильности
Биғараев О., Тағаев А., Дошманов Е. Топырақтың агрофизикалық қасиетін оңтайландыру жолдары
Жолдасов С.А. Динамическое напряженно-деформированное состояние, устойчивость плоских и пространственных механизмов с силами трения
Жасузакова М. База знание инфологической модели стратегического управления
Келдибеков С.Е., Абдуова С.Ж. «Көксарай» су реттегіші өсімдіктерінің балық шаруашылықындағы маңызы.
Конусов Б.Р. Тұрмыста қолданылатын энергия үнемдеуші технологияларды автоматтандыру
Кукиев Д.С., Жуманова Р., Рустамов Е.Н. К вопросу пространственного моделирования психики человека
Кошқаров Р.А., Кошқарова Б.Р., Мурзабекова М. Оңтүстік Қазақстанның мақта алқаптарында трихограмманы тиімді пайдалану
Мавлянов Т., Дремова Н.В., Абдиева Г.Б., Жанабаев Ж.Д. Практическое моделирование динамических систем с гипкими нитями
Мардонов Б., Лугачев А.Е., Гуляев Р.А., Жанабаев Ж.Д. Моделирование процесса увлажнения движущегося слоя волокнистой массы
Мардонов Б.М., Лугачев А.Е., Кушакеев Б.Я., Сулайманов Р.Ш. Исследование движение семян в зоне между наклонными дисками и пильным цилиндром в процессе линтерования
Мырзабек Л.Ә. Жас футболшыларды тактикалық ойлауға оқыту, үйрету процесінің мазмұны
Муталиев Б. Спортшының дене қабілетінің даярлығы
Мавлянов Т., Абдиева Г.Б., Жанабаев Ж.Д., Китайбеков Е. Математическое моделирование процесса деформирования гибких нитей и стражей в кинематических парах
Өрісбаев Е.Б. Қазақстандағы қазақ күресінің даму кезеңдері
Рустамов Н.Т., Жасузакова М. Создания базы знаний в организационных системах
Рустамов Ю.К., Анарбаев Ж., Бакиров Г.А. Стратификационных подход к оценке порождения феномение «терроризм»
Рустамов Н.Т., Молдабекова А.М. К вопросу анализа биометрической идентификации верификации
Рустамов Н.Т., Қасымбеков Ж., Акимишев Г.П. Спортивная синестезия и формирования сознание спортсменов
Сейдинов Ш.М., Ердалимов Е.С. Аутодонорство у детей при кардиохирургической патологии
Сейдинов Ш.М., Жунисов Б. К., Тулежанов Н.К. Вопросы оптимизации лечения гнойно-восполительных заболевании мягких тканей
Салихова Г.К., Асилбаева А.П. Создания мобильной ГИС для административного контроля
Савичева С.В.,Сманов З.А.,Орахбаев Д.Т. Определение ионов золота сорбционно спектроскопическим методом с помощью азореагента метиланабазина –а- азо- в –нафтола
Үмбетаев И., Тағаев А., Хантураев С. Сұр топырақты зиянды тұздардан арылту жолдары
Үмбетаев И., Махмаджанов С.П., Костаков А., Дошманов Е. Қазақстанның Оңтүстігінің суармалы жағдайында қауынның жаңа «Қарақай»сортын өсіріп баптаудың экономикалық тиімділігі
Үмбетаев И., Хантураев С.Ш., Тағаев А.М., Қостақов А. Органикалық тыңайтқыштарды ендіру мерзімдері мен мөлшерлерінің топырақтың агрофизикалық қасиетіне әсері
Умбетаев И., Гусейнов И., Махмаджанов С., Золина В. Создание высокоурожайных сортов люцерны юга Казахстана

СЕКЦИЯ 4. ҚҰҚЫҚТАНУ ЖӘНЕ ЭКАНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

19 қазан 2013 жыл
аудитория № 65 , «Математика және эканомика» факультеті

Жетекшісі:
«Құқық және эканомиа» кафедрасының менгерушісі, з.ғ.к., доцент Суттибаева А.А.
Хатшы: Ихласова М.
Абдірахманов М. А., Тастемір А.Ө. Өңірлердің әлеуметтік – экономикалық дамуын статистикалық зерттеу
Сериков Б. Основные направления развития инновации в хлопководстве
Адамбекова М.Т. Агроқұрылымдардың бәсекелестікке қабілеттігін арттырудың экономикалық негіздері
Алиева М.М., Абиева С.Н. Қазақстанның агроөнеркәсіп платформасының қалыптасуындағы инновациялық бағыт.
Бердибеков Х. Развитие человеческого капитала в контексте индустриально-инновационной стратегией
Байтілеуов С.С. Қазақстанда білім экономикасының қалыптасу алғышарттары
Бакиров Е.А. Ауылшаруашылығын инновациялық дамытудың экономикалық тиімділігі
Ихласова М.Ж. Сот төрелігін жүргізу кезіндегі соттың және судьяның тәуелсіздігінің негізгі мәселелері
Каримова Б.Х. Психолого-педагогические особенности нравственного воспитания учащихся в условиях общеоброзовательных школ при домах милосердия
Оралова З. М. Өнеркәсіп тауарлары нарығы маркетингінің теориялық негіздері
Суттибаева А.А. Признаки современного экстремизма и терроризма
Турлыгазиев К.С., Турлыгазиева М.Н. Мемлекеттік қаржылық басқару жүйесіндегі қаржылық бақылау бағыттары
Тұрынтаев А. Көлік құралдарына салынатын салық түсімдерін арттырудың негізгі бағыттарын жетілдіру жолдары
Торебаева А.С. Социально - психологические и правовые принципы противостояния экстремизму и терроризму
Яхияев А.Т., Кожабеков Е.А. Экономическая природа методов управление в АПК РК
Яхияев А.Т., Кожабеков Е.А. Инновации как основа развития инвестиционной политики в АПК РКБасқа жаңалықтар

Археология

Платон жуйесі

Бітіруші тyлектер

университетінін электронды кітапханасы

Фотогалерея

7 СЫР газеті

Сыбайлас жемкорлыкка карсы іс-кимыл

ПнВтСрЧтПтСбВс


free countersБіздің мекен-жайымыз:
160500, Оңтүстік Қазақстан облысы, Жетісай қаласы, Әуезов көшесі, 11.
Тел.: 8(72534) 6-30-00, 6-34-03
Факс: 6-34-03, 6-14-63
Е-mail: sirdariya@mail.ru

2016 © www.sirdariya.kz
^ Жоғары шығу