қазақша орысша сайтын картасы конак кітабы English баскы беті

«Сырдария» университеті

Бәсекеге қабілетті сапалы білім мен өнегелі тәрбие!

“Сырдария” университетінің КАТАЛОГЫ
Каталогта кредиттік оқыту жүйесі бойынша мамандар дайындауда оқу үрдісін ұйымдастыру мен жоспарлаудың нормативтік құжаттары берілген.
«Сырдария» университетінің құрылымдары туралы ережелер мен олардың қызметтік міндеттері, факультеттер мен кафедралар туралы мәліметтер және мамандықтардың академиялық бағдарламалары келтірілген.

Каталог «Сырдария» университетінің профессор-оқытушыларына және оқу үрдісін ұйымдастыратын барлық құрылымдарға арналған.
«Сырдария» университеті ректорының бұйрығына сәйкес (№ 6п 05. 05.2005ж. «Кредиттік оқыту жүйесін енгізу») дайындалған.

Мазмұны

Университет туралы
І – бөлім
 1. Оқу үрдісін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ережелері
 2. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар (Глоссарий)
 3. Оқу үрдісін жоспарлау
 4. Оқу үрдісін ұйымдастыру
 5. Студенттің анықтама-таныстырғышы
 6. Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)
 7. Оқу үрдісінің әдістемелік қамтылуы
 8. Студенттің білімін ағымдағы және аралық бақылау
 9. Жазғы семестрді ұйымдастыру
 10. Мемлекеттік қорытынды аттестаттау
 11. «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан
 12. Курстық және диплом жұмыстарын орындау
 13. Кәсіптік практика өткізу
 14. Студенттерді оқудан шығару, қайта қабылдау және ауыстыру
 15. Оқу сабақтарына қойылатын талаптар
ІІ-бөлім
 1. Университет құрылымдары туралы ережелер мен қызметтік міндеттері
 2. Жоғары оқу орнының басшысы
 3. Жоғары оқу орнының басшысының орынбасары
 4. Факультет туралы ережелер
 5. Кафедра туралы ережелер
 6. Эдвайзер туралы ережелер
 7. Оқу-әдістемелік басқарманың ережелері
 8. Тіркеу бөлімінің ережелері
ІІІ-бөлім
 1. Жалпы мәліметтер
 2. “Филология және психология” факультеті
 3. “Математика және экономика” факультеті
 4. “Тарих және құқықтану” факультеті
 5. “Химия және биология” факультеті
 6. “Шығармашылық мамандықтар” факультеті
 7. “Сырттай оқу” факультеті
 8. Магистратура
 9. Дайындық бөлімі
 10. Кітапхана
 11. Компьютерлер және интернет
 12. Академиялық күнтізбе
 13. Студенттік күнтізбе
ІV-бөлім
Мамандықтардың академиялық бағдарламалары
 1. “Филология және психология” факультеті
 2. “Математика және экономика” факультеті
 3. “Тарих және құқықтану ” факультеті.
 4. “ Химия және биология ” факультеті
 5. “Шығармашылық мамандықтар” факультеті