қазақша орысша сайтын картасы конак кітабы English

Магистратура

Магистратура бөлімі

“Сырдария” университеті магистратураға өтініштер 20 маусым – 20 шілде аралығында қабылданады.
Магистратураға түсу емтихандары 1-20 тамыз аралығында жүргізіледі.

Университет төмендегі мамандықтар бойынша магистратураға оқуға шақырады:

 1. 6M 010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
 2. 6M 010900 – Математика
 3. 6M 011100 – Информатика
 4. 6M 011200 - Химия
 5. 6M 011300 – Биология
 6. 6M 011400 – Тарих
 7. 6M 011700 – қазақ тілі мен әдебиеті
 8. 6M 050600 – Экономика
 9. 6M 010300 – Педагогика және психология

Магистратура мамандықтары бойынша мәлімет
Типтік ережелер


Университет туралы мәліметтерді мына мекен-жайдан алуыңызға болады Жетісай қаласы, М. Әуезов көшесі, 11 үй

Байланыс телефондары:

 1. Кабылдау комиссиясы: 8(72534) 6-34-98
 2. Ректорат: 6-14-63

Электрондық почта: sirdariya@mail.ruМагистратура мамандықтары бойынша мәлімет

МАГИСТРАТУРАДА МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ ЕКІ БАҒЫТТА ЖҮРГІЗІЛЕДІ:
-кәсіптендіру;
-ғылыми-педагогикалық.

МАГИСТРАТУРА БІТІРУШІЛЕРЛІҢ БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАСЫ:
6М010200- Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша «педагогика және психология магистрі» академиялық дәрежесін алады.
6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша «қазақ тілі мен әдебиеті магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.
6М010900- Математика мамандығы бойынша «математика магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.
6М050600-Экономика мамандығы бойынша «экономика магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.
6М011100-Информатика мамандығы бойынша «информатика магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызметтің нысандары:
6М010300- БАСТАУЫШТА ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН әДІСТЕМЕСІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША:
-кәсіптендіру дярлауда: осы бағытты бітіруші түлектерге қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері;
-ғылыми-педагогикалық даярлауда: ЖОО, Ғылыми-зерттеу мекемелері,мемлекеттік басқару органдары.

6М011700-ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША:
-кәсіптендіру даярлауда:салалық басқару орындары,қызмет саласына тікелей қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер;
-ғылыми-педагогикалық даярлауда:ғылыми-зерттеу мекемелері мен ұйымдары,жоғары оқу орындары, колледждер, лицейлер, мемлекттік басқару органдары,әдеби-мәдени мекемелер,қызмет саласына тікелей қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер саналады.

6М010900- МАТЕМАТИКА МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША:
-кәсіптендіру даярлауда: механика-математика,информатика ғылыми-зерттеу және басқа да жаратылыстану-техникалық профильдегі ұйымдар,мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік түріндегі жоғары оқу орындары,
-ғылыми-педагогикалық даярлауда:ЖОО-да ассистент немесе оқытушы,халықтық білім беру бөлімдерінде методист, ғылыми-зерттеу институттарында, зертханаларда және есептеу орталықтарында ғылыми-зерттеу институттарында, зертханаларда және есептеу орталықтарында;

6М050600-ЭКОНОМИКА МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША:
-кәсіптендіру даярлауда: мемлекеттік және жергілікті басқару органдары; кәсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық және жоспарлы-экономикалық, әлеуметтік-басқарушылық және маркетингтік, қаржылық-талдаушылық қызметтері; сыртқы экономикалық қызметтің бөлімшелері;
-ғылыми-педагогикалық даярлауда: ғылыми-зерттеу институттары;жоғары оқу орындары;мемлекеттік және жергілікті басқару органдары;кәсіпорындар мен ұйымдардың өндірістік-экономикалық және жоспарлы-экономикалық, әлеуметтік-басқарушылық және маркетингтік,қаржылық-талдаушылық қызметтері,сыртқы экономикалық қызметтің бөлімшелері.

6М011100-ИНФОРМАТИКА МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША:
-кәсіптендіру даярлықта: мемлекеттік және білім беру мекемелерінің, жоғары және орта-арнайы оқу орындарының, ғылыми-зерттеу мекемелерінің және білім беруді ақпараттандыру орталықтарының, өзінің жұмысында білім беру компьтерлік технологияларды пайдаланатын әртүрлі жекеменшік түрдегі ұйымдар.
-ғылыми-педагогикалық даярлауда: кіші ғылыми қызметкер, инженер,1,2-ші және 3ші категориялы маман, ассистент, оқытушы.

Кәсіби қызметтің түрлері:
БАСТАУЫШТА ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ МАГИСТРІ
-ұйымдастыру-басқару білім беру(білім берудің педагогикалық жүйесі); білім беру(білім беру шеңберіндегі педагог-психолог,педагогтік кадрларды даярлау және қайта даярлау) ғылыми-зерттеу білім беру мекемелерінде.
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МАГИСТРІ
-педагогикалық, ғылыми-зерттеу,мәдениет-әдебиет, мемлекеттік басқару, салалық басқару, жоғары, арнаулы және орта мектеп орындарында оқытушы, ғылыми-зерттеу институттарында ғылыми қызметкер, бас маман,филолог-референт, мәдени және әдеби мекемелерде әдеби қызметкерлер, ғылыми басылымдар редакцияларында ғылыми редактор, баспа орындарында редактор ретінде жұмыс істей алады.
МАТЕМАТИКА МАГИСТРІ
-білім беру(педагогикалық), методикалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, аналитикалық орталықтарда жұмыс істей алады.
ЭКОНОМИКА МАГИСТРІ
-бас экономист, бас экономист-сарапшы, халықаралық қатынастар бойынша бас экономист, өндірістік-басқарушылқ, ғылыми зерттеу орталықтары, педагогикалық,і скекрлік-әкімшілік, ЖОО-да окытушы болып жұмыс істей алады.
ИНФОРМАТИКА МАГИСТРІ
-оқытушылық,ұйымдастыру-тәрбиелік,әлеуметтік-педагогикалық, ғылыми-зерттеу мәдени-ағартушылық, консультациялық қызметтерді атқара алады.


Типовые правила магистратуры


Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от " 19 " января 2012 года 109

Типовые правила
приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы
послевузовского образования


1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и определяют порядок приема лиц в магистратуру, докторантуру высших учебных заведений (далее - ВУЗ), резидентуру ВУЗов и научных организаций, адъюнктуру высших военных учебных заведений.
2. Формирование контингента магистрантов ВУЗов, слушателей резидентуры ВУЗов и научных организаций осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. Формирование контингента адъюнктов, докторантов осуществляется на основе государственного образовательного заказа.
Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатное послевузовское образование, если образование этого уровня они получают впервые, за исключением военных учебных заведений.
Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется международными договорами Республики Казахстан.
3. Прием лиц в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.
4. Граждане Республики Казахстан, имеющие сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий) по программам Test of English as a Foreign Language, Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), (TOEFL, пороговый балл - не менее 560), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 6.0), Grundbaustein DaF (пороговый балл - С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, пороговый балл - С 1), Diplome d'Etudes en Langue fran?ais (DELF, пороговый балл - В 2), Diplome Approfondi de Langue fran?ais (DALF, пороговый балл - С 1), Тest de connaisances de fran?ais (TCF, пороговый балл - не менее 400), освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру.
5. Прием в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру с указанием специальностей подготовки объявляется через средства массовой информации не позднее пятнадцати календарных дней до даты начала приема документов.
6. Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том числе в рамках целевой подготовки, проводится в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования (далее-базовый ВУЗ), в которых осуществляется подготовка магистров и докторов.
7. Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций проводится с 20 июня по 20 июля.
Вступительные экзамены в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру проводятся с 1 до 20 августа, зачисление - до 31 августа.

2. Порядок приема в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования
Порядок приема документов для поступления в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру
8. В магистратуру, резидентуру и адъюнктуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные программы высшего образования.
9. Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в ВУЗах создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии является руководитель ВУЗа или научной организации в области здравоохранения.
Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя ВУЗа.
10. Лица, поступающие в магистратуру и адъюнктуру, подают в ВУЗ, в резидентуру - в ВУЗ или научную организацию следующие документы:
1) заявление на имя руководителя организации;
2) копия документа о высшем образовании;
3) свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в резидентуру);
4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих Правил (в случае их наличия);
5) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;
7) медицинскую справку формы 086-У;
8) копию удостоверения личности;
9) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.
11. В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень "магистр" или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям.
12. Лица, поступающие в докторантуру, подают в высшее учебное заведение следующие документы:
1) заявление на имя руководителя организации;
2) обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом;
3) копию удостоверения личности;
4) копия документа об образовании;
5) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4 настоящих Правил (в случае их наличия);
6) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;
8) медицинскую справку формы 086-У;
9) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж).
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.

Порядок проведения вступительных экзаменов
13. Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, за исключением иностранцев, сдают вступительные экзамены:
1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий);
2) по специальности.
14. Иностранцы, поступающие в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, сдают вступительные экзамены:
1) по государственному или русскому языкам (язык обучения);
2) по специальности.
15. На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру, адъюнктуру и докторантуру в ВУЗе, в резидентуру - в ВУЗе и научной организации создаются экзаменационные комиссии по специальностям.
16. Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа сотрудников ВУЗов и научных организаций, имеющих ученую степень по соответствующей специальности.
Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из председателя и трех членов, два из которых должны быть докторами наук.
Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждается приказом руководителя ВУЗа или научной организации в области здравоохранения.
17. При проведении экзамена по специальности в базовые ВУЗы в качестве наблюдателей направляются представители уполномоченного органа в области образования.
18. ВУЗы и научные организации за двадцать календарных дней до проведения экзаменов направляют в уполномоченный орган в области образования график проведения вступительных экзаменов по специальности.
19. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан.
20. Уполномоченный орган в области образования определяет порядок проведения вступительных экзаменов по государственному, русскому и иностранным языкам.
21. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам проводятся вВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования.
22. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
23. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в каждом ВУЗе апелляционная комиссия.
Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа в области образования.
Состав апелляционной комиссии в ВУЗе утверждается приказом председателя приемной комиссии.
Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатамивступительных экзаменов.
24. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, поступающих в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам.
Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного экзамена по специальности.
Результаты рассмотрения апелляции по государственному, русскому и иностранным языкам передаются апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию.
Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующего результаты вступительных экзаменов погосударственному, русскому и иностранным языкам.
25. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лицом,поступающим в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру. Заявления по содержаниюэкзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов вступительного экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления.
Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается.
26. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность.
27. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.

3. Зачисление в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру
28. Зачисление в число магистрантов, слушателей резидентуры, адъюнктов, докторантов осуществляется приемной комиссией ВУЗа.
29. На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 100-балльной шкале оценок согласно приложению к настоящим Правилам.
Гражданам Республики Казахстан, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий) указанных в пункте 4 настоящих правил, зачисляется наивысший балл по 100-балльной шкале оценок.
30. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное право при зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в случае одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, преимущественное право получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по государственному, русскому и иностранным языкам. Затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной специальности.
31. Зачисление лиц на целевую подготовку магистров и докторов философии (PhD) по государственному образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе среди лиц, претендующих на данную подготовку.
32. Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в том числе целевые, возвращаются в уполномоченный орган образования для дальнейшего перераспределения между высшими учебными заведениями.
33. Высшие учебные заведения и научные организации представляют в уполномоченный орган в области образования в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии приказов о зачислении в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по государственному образовательному заказу.


Приложение
к Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие
профессиональные учебные программы послевузовского образования

Система перевода оценок по 100-балльной шкале оценок

Баллы по 100-балльной шкале оценок

Баллы по 4-балльной шкале оценок

95-100

Отлично (5)

90-94

85-89

Хорошо (4)

80-84

75-79

70-74

Удовлетворительно (3)

65-69

60-64

55-59

50-54

0-49

Неудовлетворительно (2)^ Жоғары шығу

Біздің мекен-жайымыз:
160500, Оңтүстік Қазақстан облысы, Жетісай қаласы, Әуезов көшесі, 11.
Тел.: 8(72534) 6-30-00, 6-34-03
Факс: 6-34-03, 6-14-63
Е-mail: sirdariya@mail.ru2018 © www.sirdariya.kz